بانک ملت استان خراسان رضوی ، به 12 هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی این استان ، انواع خدمات بانکی را ارایه می دهد.