دومین واحد ارزی مدیریت شعب بانک ملت در استان گلستان کار خدمات رسانی به مشتریان این بانک را آغاز کرد.