برندگان طرح پاییزه هدیه ملت مربوط به پذیرندگان پایانه های فروشگاهی بانک ملت و دارندگان کارت های عضو شتاب از طریق قرعه کشی مشخص شدند.