در شعب منتخب زیر اوراق مشارکت موجود و به فروش می رسد.