عضو هیات مدیره بانک ملت اظهار داشت: مدیریت مشارکتی و مشارکت کارکنان در تمامی امور ، یکی از راه های اصلی موفقیت هر سازمان است.