بانک ملت در راستای گسترش خدمات نوین بانکی و ترویج فرهنگ استفاده از پول الکترونیک ، با همکاری شرکت سایپا ، نسبت به صدور کارت های جدید دومنظوره با نام"کارت خدمات خودروی سایپا" اقدام کرد.