مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت گفت:این بانک در سال گذشته بالاترین درصد رشد را در میزان چهارسپرده و کل منابع در میان بانک های تجاری کشور به خود اختصاص داد.