مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان از عملکرد مدیریت شعب بانک ملت در این استان قدردانی کرد.