وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با ورود بانک ملت به بورس ، سهم بانک های خصوصی از بازار بانکی ایران به 40 درصد افزایش می یابد.