جشنواره بزرگ پایانه های پرداخت الکترونیک با هدف گسترش فرهنگ استفاده از پول الکترونیک در بانک ملت آغاز شد.