مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: فرآیند آماده سازی این بانک برای ورود به بورس از یک و نیم سال پیش شروع شده است و هم اکنون بانک ملت ، در ابعاد مختلف به شفافیت رسیده و تمامی اطلاعات خود را در معرض نگاه فعالان بازار سرمایه قرار داده است.