بر اساس اعلام سازمان مدیریت صنعتی ، بانک ملت در میان 10 شرکت برتر ایران در سال 1386 قرار گرفت.