18 هزار فقره ملت کارت متمرکز(ACCESS CARD ) برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد صادر شد.