سرپرست بنیاد مسکن شهرستان منوجان در استان کرمان از عملکرد بانک ملت این استان قدردانی کرد.