رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان از عملکرد بانک ملت در این استان اعلام رضایت کرد.