کمیته خرید گندم استان ایلام از عملکرد بانک ملت این استان در خرید نقدی گندم از کشاورزان منطقه قدردانی کرد.