معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از عملکرد مناسب و همکاری مطلوب بانک ملت با این دانشگاه قدردانی کرد.