در سال گذشته حدود 700 هزار ارتباط از سوی مردم و مشتریان با کارشناسان مرکز ارتباط ملت برقرار شد.