خطوط E1 دیتای مدیریت شعب بانک ملت در استان گلستان از بسته سیم مسی به بسته فیبر نوری انتقال پیدا کرد.