دبیرخانه چهارمین همایش روابط عمومی الکترونیک ، با اهدای لوح های سپاس و تندیس همایش ، عملکرد بانک ملت در زمینه روابط عمومی الکترونیک را مورد تجلیل قرار داد.