سیستم پرداخت الکترونیک بهای سوخت در جایگاه ها با مشارکت بانک ملت و شرکت پخش فرآورده های نفتی به صورت رسمی به بهره برداری رسید.