معاون توسعه و فناوری بانک ملت ، این بانک را تنها بانک خصوصی دارای شبکه شعب خارج از کشور خواند و گفت: مهم ترین عامل برای ایجاد اطمینان در مشتریان در شرایط خصوصی ، ایجاد احساس تغییر و بهبود و تنوع خدمات است.