استاندار کرمان لوح تقدیر جشنواره خیرین مدرسه ساز را به بانک ملت به عنوان بزرگ ترین خیر مدرسه ساز اهدا کرد.