مدیریت شعب بانک ملت در استان خراسان رضوی در راستای آشناساختن اصناف و اتحادیه های فعال در این استان ، یک کارگاه آموزشی یک روزه برپا کرد.