بانک ملت در راستای تسهیل در روند پاسخگویی به مشتریان ، زیرسایت اینترنتی مرکز ارتباط ملت را راه اندازی کرد.