مراسم معارفه مدیر جدید شعب بانک ملت در استان لرستان و تودیع مدیر پیشین این استان برگزار شد.