مدیریت شعب بانک ملت در استان اردبیل در راستای انجام مسوولیت های اجتماعی ، بخشی از اموال و اثاثیه مازاد خود را به سازمان بهزیستی اهدا کرد.