دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان و پیام نور مرکز بافت در این استان از عملکرد بانک ملت و همکاری مطلوب آن قدردانی کردند.