مدیریت شعب بانک ملت در استان خراسان رضوی ، خرید نقدی گندم از کشاورزان این استان را آغاز کرد.