بر اساس اعلام اداره کل توسعه بازار بانک ملت ، مدیریت شعب استان اصفهان در زمینه پرداخت های ساتنا در خردادماه سال جاری ، مقام نخست را در میان مدیریت های شعب این بانک به خود اختصاص داد.