پروژه های ساختمانی جدید مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان به صورت رسمی به بهره برداری رسید.