مسوولان بانک ملت استان اصفهان از جانبازان بستری در بیمارستان تخصصی روانپزشکی و توانبخشی جانبازان شهید رجایی این استان عیادت کردند.