استانداری اردبیل از عملکرد مدیران و کارکنان بانک ملت در جلب رضایت مراجعه کنندگان قدردانی کرد.