حساب خط دوم پروژه قطار شهری مشهد در بانک ملت گشایش یافت.