مدیران مالی و مدیران ارشد شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان با سامانه مدیریت حساب های بانکی (محب) آشنا شدند.