جشنواره خرید تابستانی بانک ملت از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز شده است و تا 15 مهرماه ادامه خواهد داشت.