مدیریت های شعب بانک ملت در استان های زنجان ، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی هم همزمان با شروع فصل برداشت ، خرید نقدی گندم را شروع کردند.