بانک ملت در راستای فرهنگ سازی استفاده از پول الکترونیک و تشویق مردم به استفاده از سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت ، یک طرح تشویقی را به مرحله اجرا در می آورد.