وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از عمکرد بانک ملت در تعامل با این وزارتخانه و نهادهای زیرمجموعه آن قدردانی کرد.