بانک ملت در چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان خراسان شمالی ، به صورت فعال حضور یافت.