بانک ملت به عنوان نخستین بانک کشور مرحله اول سامانه پایا (ACH ) را با هدف کاهش هزینه و زمان انجام مبادلات بین بانکی ، راه اندازی کرد.