بانک ملت در راستای تشویق مردم به استفاده از پایانه های پرداخت الکترونیک ، دو طرح تشویقی را به مرحله اجرا درآورد.