سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در تعدادی از جایگاه های سوخت استان های خوزستان ، آذربایجان شرقی و لرستان نصب و راه اندازی شد.