مدیریت شعب بانک ملت در استان کرمان ، تعدادی از جایگاه های سوخت استان را به سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت مجهز کرد.