فروش مجدد زایرکارت ملت ویژه زایران حج تمتع در تمامی شعب بانک ملت در سراسر کشور شروع شد.