سعید شهبازی به عنوان مدیرکل دفتر مدیریت و روابط عمومی این بانک منصوب شد.