شعب واحدهای کشیک بانک در تعطیلات نوروز به مشتریان خدمات ارائه می کنند.