پیکر زنده یاد رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک ملت و چهره ماندگار نظام بانکی با حضور جمع کثیری از مقامات اقتصادی، مدیران نظام بانکی و کارکنان تشییع شد.