تندیس زرین چهاردهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران به بانک ملت تعلق گرفت.