بانک ملت، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، 2 هزار بسته معیشتی تهیه و به بنیاد کرامت رضوی اهدا کرد.